مستند خرمشهر(شهر مقاومت) - بخش اول

مستند خرمشهر(شهر مقاومت) - بخش اول

بخش اول مستند شهر مقاومت آثار جنایات دشمن بعثی در خرمشهر(خونین شهر) را به تصویرکشیده است.
۲
آرشیو