بسته صوتی/ پیام یکی از راویان پیام آوران ایثار خطاب به مدافعان سلامت کشور

بسته صوتی/ پیام یکی از راویان پیام آوران ایثار خطاب به مدافعان سلامت کشور

پیام بهاره الله دانه؛ به مدافعان سلامت کشور و روز شهید
بسته صوتی/ پیام فرزند جانباز و آزاده خطاب به مدافعان سلامت کشور

بسته صوتی/ پیام فرزند جانباز و آزاده خطاب به مدافعان سلامت کشور

پیام تبریک فاطمه حمیدی فرد فرزند آزاده و جانباز به مناسبت روز شهید به مدافعان سلامت
بسته صوتی/ پیام یک جانباز روشندل خطاب به مدافعان سلامت کشور

بسته صوتی/ پیام یک جانباز روشندل خطاب به مدافعان سلامت کشور

پیام یک جانباز 70 درصد حمید اعتماد؛ به مدافعان سلامت کشور و روز شهید
۲
آرشیو