اینفوگرافیک/ جنایت آمریکا در جنگ

اینفوگرافیک/ جنایت آمریکا در جنگ

جنایت آمریکا در جنگ اثر "حسین رستمی" برگزیده رتبه سوم بخش اینفوگرافیک ایستا در نخستین جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
۵
آرشیو