اینفوگرافیک/ دفاعی که مقدس شد

اینفوگرافیک/ دفاعی که مقدس شد

دفاعی که مقدس شد اثر "علی عباسی نیا" برگزیده رتبه دوم بخش اینفوگرافیک ایستا در نخستین جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ فتح قریب

اینفوگرافیک/ فتح قریب

فتح قریب اثر "ایمان خاکسار بنی اسدی" برگزیده رتبه اول بخش اینفوگرافیک ایستا در نخستین جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ جنایت آمریکا در جنگ

اینفوگرافیک/ جنایت آمریکا در جنگ

جنایت آمریکا در جنگ اثر "حسین رستمی" برگزیده رتبه سوم بخش اینفوگرافیک ایستا در نخستین جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
۵
آرشیو